liên hoan sự kiện

LIÊN HOAN NHÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LẦN 2, NĂM 2016 (FESTIVAL SUPPILER AWARD 2016)

GPO-Liên hoan trao giải nhà tổ chức sự kiện năm 2016. Tiếp theo sự thành công của chương trình Liên hoan Nhà cung cấp sự kiện năm 2014, sự kiện Liên hoan dành cho các Nhà cung cấp sự kiện (the Festival Supplier Award) lần hai tổ chức vào ngày 28 tháng 1 năm 2016 hứa[…]